University President

Prof. Imad Khatib, University President

president@ppu.edu